Förslag på stadgar kring Rickard Jonssons fond

Förslag på stadgar kring Rickard Jonssons fond

Rikard Jonsons fond

Östergötlands brukshästklubb 1(2) Organisationsnummer 802493-2967

Regler för att använda medel från Rikard Jonssons fond 2024-02-23 

§1 Bakgrund

Rikard Jonson bedrev lantbruk i Frössvik Rimforsa. Han hade under lång tid ägnat ett stort intresse för hästar och samlat mycket hästutrustning på gården. Vid sin död år 1996 testamenterade han en del av kvarlåtenskapen till Östergötlands brukshästklubb. Mycket av inventarierna försåldes sedan och intäkten förvaltas i en aktiefond. Fonden har fram till 2020-talet tillåtits växa. Fondens avkastning ska användas för att hedra minnet av Rikard Jonson och för det som var hans stora intresse för att använda arbetshästar i jordbruket och skogen.

När fonden används för att stödja verksamheter ska det i dessa sammanhang framgå att det genomförs med stöd från fonden.

§2 Förvaltning av fonden

Fonden förvaltas av styrelsen för Östergötlands Brukshästklubb. Tillgångarna i fonden och hur medel från fonden har använts under året redovisas av styrelsen vid årsmötet. När medel tas ut från fonden ska uttaget även täcka kostnaderna för den realisationsvinst som uppkommer.

Vid årsmötet redovisar styrelsen förslag på hur stor summa av fonden som ska användas under det kommande verksamhetsåret.
Styrelsen redovisar förslag på vilka aktiviteter som ska stödjas och med vilket belopp. Årsmötet godkänner förslagen och överlämnar till styrelsen att genomföra dessa.

Beloppets storlek ska utgå från de senaste årens värdeförändring och beloppet ska anpassas på sådant sätt att fonden fortsättningsvis kan ge avkastning för lång tid framåt. I det fall fonden haft en negativ utveckling ska inget uttag göras.

Hur avkastningen nyttjas redovisas både i verksamhetsberättelsen för det gångna året och i verksamhetsöversikten för det kommande året. Redovisningen ska ingå i klubbens resultat- och balansräkning.

§3 Användning av fonden

Östergötlands brukshästklubb kan med stöd av medel ur Rikard Jonsons fond stödja personer och verksamheter som främjar användandet och bibehållandet av kunskapen om hur hästar används i skogs- och lantbruk. Aktiviteter som kan stödjas

Stötta intresset för att delta i DM och SM som har inriktning mot olika former av brukskörning och bruksridning med häst. Stöd omfatta exempelvis resebidrag eller startavgift

Skänka priser vid körprover internt inom klubben så väl som på premieringar i länet. 

Stödja utbildningar kopplade till användning av brukshästar.

§4 Ändring av regelverket

Ändring av reglerna för Rikard Jonsons Fond föreslås av styrelsen och redovisas vis årsmöte som godkänner och fastställer ändrinarna.