Förslag på Stadgar för Östergötlands brukshästklubb

Förslag på Stadgar för Östergötlands brukshästklubb

 Stadgar för Östergötlands Brukshästklubb - Föreslagna årsmötet.docx

Östergötlands brukshästklubb

Organisationsnummer 802493-2967
Stadgar presenterade vid årsmöte 2024-02-23 som underlag för beslut om stadgeändring

Stadgar för Östergötlands Brukshästklubb

§ 1. Ändamål
Östergötlands Brukshästklubb är en ideell förening med uppgift att bibehålla och utveckla både kunskapen och förmågan att använda hästar av alla raser för brukskörning och bruksridning i alla former. Klubben gör det genom att genomföra kurser och utbildningar i hur man använder hästar i bruksverksamhet och hur hästar och den utrustning som används vid brukskörning ska hanteras och underhållas. Klubben ska även skapa möjlighet till samvaro och trivsel för de som har dessa intressen. Verksamheten ska bedrivas i Östergötland och i angränsande landskap.
Föreningens hemvist och adress ska vara kassören hemadress. Styrelsen kan om särskilda skäl finns besluta om annat.

§ 2. Medlemskap
Medlemskap i Östergötlands Brukshästklubb är öppet för alla som har intresse för verksamhet där hästar används för traditionella arbetsuppgifter i jord- och skogsbruk. Den som vill bli medlem måste betala den medlemsavgift som årsmötet beslutat. Medlemskapet är enskilt.
Årsmöte kan besluta att en medlem som under många år gjort betydande insatser för klubben ges ett hedermedlemskap. Hedersmedlemskap är på livstid och ingen medlemsavgift behöver betalas.

§ 3. Medlemsavgift
Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår fastställs av ordinarie årsstämma. Avgiften ska betalas senast den 31 mars för innevarande år. De medlemmar som inte betalat medlemsavgiften inom angiven tid ska få en påminnelse via mail.

§ 4. Stadgeändring
För att ändra klubbens stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande klubbmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. I kallelse till årsmöte och klubbmöte ska det anges att det kommer tas beslut om stadgeändring. Förslaget till nya stadgar ska finnas tillgängligt på klubbens hemsida mist två veckor innan mötet. Länk till platsen bifogas i kallelsen.

§ 5. Styrelse
Klubbens styrelse består av sju ledamöter, ordföranden och sex ledamöter därutöver tre suppleanter. Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år. Tre ledamöter väljs årligen för en tid av två år. Suppleanter välj årligen för en tid av ett år.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter eller suppleanter är närvarande vid styrelsemöte. Med närvarande anses även den som är närvarande via uppkoppling med internet, telefon eller annan kommunikationslösning. Uppkopplingen ska ge möjlighet att följa mötet och göra inlägg i diskussionen – inget krav på att kunna ta del av de dokument eller motsvarande som visas på mötet. Kallelse till styrelsemöte görs via mail eller med motsvarande teknik senast en vecka innan mötet. I kallelsen ska dagordning för mötet bifogas och datum, tid och plats för mötet anges.
Styrelsen kan besluta om att styrelsemöte ska genomföras digitalt. I kallelse till digitalt möte ska även länk för uppkoppling bifogas.
I samband med första styrelsemötet efter årsmöte ska ett konstituerande styrelsemöte genomföras. Vid detta möte ska styrelsen

 •  Utse vice ordförande

 •  Utse Kassör

 •  Utse Sekreterare

 •  Utse WEB-administratör

 •  Namnge vilka personer (personnr) som tecknar firman hur de gör det (enskilt eller var för sig) 

 •  Besluta om klubbens adress (normalt vara kassörens hemadress).

Separat justerat protokoll från det konstituerande årsmötet ska upprättas.
Styrelsen kan inkalla annan person som adjungerad ledamot som även kan utses till särskild befattning inom styrelsen. Den adjungerade ledamoten kan ingå i styrelsen intill nästa ordinarie årsmöte

§ 6. Ekonomiskt ansvar
Klubbens firmatecknare är den eller de som styrelsen utser vid sitt konstituerande styrelsemöte.
För klubbens avtal, åtaganden och överenskommelser ansvaras endast med klubbens tillgångar vilket innebär att varken styrelsen eller dess medlemmar personligen är ansvariga för dessa.

§ 7. Styrelsens åliggande
Styrelsen svarar inför medlemmarna på årsmötet och verkställer årsmötets beslut. Under ledning av ordföranden leder styrelsen den löpande verksamhet under året. Årsmötet kan besluta om ansvarsfrihet för styrelsen under förutsättning att medlemmarna anser att verksamheten har genomförts på korrekt och bra sätt.
Styrelsen svarar för att

 •  leda klubbens verksamhet och förvalta klubbens tillgångar.

 •  ta fram förslag och planerar vilka aktivister som ska genomföras under verksamhetsåret.

 •  verkställa det som årsmötet beslut.

 •  besluta om tid och plats för klubbens sammanträden.

 •  överlämna redovisningshandlingar till revisorerna minst en månad före ordinarie årsmöte.

  Dessa handlingar skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Ordförande ansvarar för att

 •  initiera årsmöte och minst fyra styrelsemöten under året

 •  initiera och utarbeta verksamhetsplan för året

 •  leda styrelsemöten

  Vice ordförande ansvara för att

                ersätta ordföranden vid dennes förhinder 

               Kassör ansvarar för att

 •  redovisa och bokföra klubbens inkomster och utgifter

 •  vara klubben kontaktperson med den bank som klubben använder

 •  lämna själv deklaration till Skatteverket

 •  göra adressändring för klubben till Skatteverket

 •  redovisa Resultat- och Balansräkning till klubbens revisorer

 •  betala fakturor som är ställda till klubben

  Sekreteraren ansvara för att

 •  upprätta protokoll och kallelser till årsmöten och styrelsemöten

 •  skicka kallelser till årsmöte och styrelsemöten WEB-redaktör ansvarar för att

 •  vara huvudadministratör för www.ostergotlandbrukshastklubb.se

 •  vara huvudadministratör för kontakt@ostrgotlandsbrukshasklubb.se

 •  vara kontaktperson mot internetleverantören

 •  göra uppdateringar och lägga in underlag på hemsidan

 •  tilldela lösenord till övriga i styrelsen

  § 8. Räkenskapsår
  Klubbens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret

  § 9. Revisorer
  Årsmötet utser två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

  § 10. Valberedning
  Årsmötet utser en valberedning som består av två ledamöter och en suppleant – varav en av ledamöterna är sammankallande – den sammankallande redovisar valberedningens förslag till styrelsen före årsmötet.
  Den sammankallande svarar för att kandidaterna som valberedningen föreslår har accepterat nomineringarna innan val kan göras.

  § 11. Motioner
  Medlem som vill ha förändring av klubbens verksamhet eller stadgar har rätt att lämna in motion om detta. Av motionen ska framgå vilka förändringar som medlemmen vill göra. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet

  § 12. Rösträtt
  Rösträtt på årsmötet har alla medlemmar som betalt medlemsavgift för det verksamhetsår som mötet avser. Rösträtten kan bara utövas genom närvaro på årsmötet eller extra klubbmöte, röstning genom ombud är inte giltigt.
  Varje medlem har en röst.
  Röstning sker öppet. Om någon medlem begär sluten omröstning ska det genomföras. Röstlängden skall då justeras mot de närvarande på mötet.

  § 13. Årsmöte
  Årsmöte ska genomföras årligen senast under mars månad och avhandla den verksamhet som genomförts under det senaste verksamhetsåret samt att utse ordförande, styrelse samt inriktning av klubbens verksamhet för det kommande verksamhetsåret.
  Samtliga medlemmar ska kallas till mötet.
  Kallelse görs med post/e-mail senast tre veckor innan årsmötet. Kallelsen ska innehålla datum, tid, plats samt dagordning för mötet. Dagordning, Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse redovisas på klubbens hemsida senast två veckor före årsmötet.
  Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas

 1. Val av ordförande för mötet

 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

 3. Styrelsens anmälan av sekreterare för årsmötet

 4. Val av två personer som jämte ordföranden och sekreterare ska justera protokollet

 5. Justering av röstlängd. (Kan genomförarnas om sluten omröstning ska genomföras)

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse

 7. Revisorernas berättelse

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

 10. Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter

 11. Val av revisorer jämte suppleanter

 12. Val av ledamöter och suppleanter i valberedning

 13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår

 14. Fråga om ersättning till styrelsen

 15. Övriga val

 16. Budget och verksamhetsplan för kommande år

 17. Övriga frågor

 18. Mötets avslut

  § 14. Extra klubbmöte

Extra klubbmöte ska hållas då styrelsen anser att det finns behov eller att minst 20 medlemmar begär ett sådant. En begäran från medlemmarna ska göras skriftlig där det framgår vad som ska behandlad och beslutas på extra klubbmöte. På extra klubbmöte får bara behandlas det eller de ärenden som anges i kallelsen. Inga andra ärenden får behandlad vid mötet. Styrelsen skickar kallelse till extra klubbmöte på samma sätt som kallelse till årsmöte. Kallelse ska göras senast fyra veckor efter att medlemsbegäran kommit till styrelsen.
Vid extra klubbmöte ska följande ärenden behandlas

 1. Val av ordförande för mötet

 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

 3. Styrelsen anmälan av sekreterare för årsmötet

 4. Justering av röstlängd. (Kan genomförarnas om sluten omröstning ska genomföras)

 5. Val av två personer som jämte ordföranden och sekreterare ska justera protokollet

 6. Styrelsens redovisning av det aktuella ärendet.

 7. Beslut av mötet

 8. Mötet avslutas

  § 15. Uteslutning

Den medlem som genom sitt agerande eller andra handlingar skadar klubben eller klubbens syften kan uteslutas av styrelsen. Medlem som blivit utesluten har rätt att föra frågan vidare till ordinarie årsstämma för att få utslutningen prövad av årsstämman.

§ 16. Upplösning av klubben
Beslut av klubben skall för att vara giltigt fattas av två på varandra följande klubbmöten varav ett skall var ordinarie årsmöte. Båda gångerna skall beslutet fattas genom omröstning varvid 2/3 majoritet erfordras såvida inte beslutet är enhälligt. Minst en månad skall ha förflutit mellan de båda mötena. Om sedan klubben lagligen avvecklats tillgångar finnes skall med dessa förfaras som vid det sista mötet beslutades.

..